برنامه غذایی

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

1/9/99

چلوخورشت قیمه بادنجان +ماست

-

سنسل مرغ+سالاد +میوه

کوفته تبریزی +سالاد +میوه

--

یکشنبه

2/9/99

استانبولی پلو +ماست

دلمه +دوغ

چلو خورشت قورمه سبزی + ماست+ژله

-

نان +خرما +پنير

دوشنبه

3/9/99

جوجه کباب +دوغ

ناگت مرغ +دوغ +میوه

لوبیا پلو+ دوغ +میوه

نان+کره+مربا

سه شنبه

4/9/99

پلو باماهی+سیرداغ

-

زرشک پلو با مرغ +دوغ+سالاد

-

نان+تخم مرغ

چهار شنبه

5/9/99

چلو کباب کوبیده +دوغ+سالاد

-

خورشت قیمه+ماست +زیتون

-

نان +شير +کیک

پنج شنبه

6/9/99

مرغ سوخاری+دوغ+ترشی

-

 سبزی پلو با تن ماهی+ماست+میوه

-

نان+شیر+پنیر

جمعه7/9/99

نان +تخم مرغ

شنبه

8/9/99

باقالی پلو بامرغ+دوغ

-

عدس پلو +ماست+سالاد

سالاد الویه+ماست+سالاد

-

یکشنبه

9/9/99

خورشت قورمه سبزی +ماست

-

جوجه کباب +دوغ

-

نان+کره+پنیر

دوشنبه

10/9/99

 چلوخورشت آلو+ماست

-

باقالی پلو با گوشت+دوغ+میوه

-

نان +شیر +کیک

سه شنبه

11/9/99

چلو کباب کوبیده+ماست +سالاد

-

زرشک پلو با مرغ+ میوه+دوغ

-

نان + شير +پنير

چهار شنبه 12/9/99

خورشت فسنجان بامرغ+ماست

-

چلو خورشت قیمه بادمجان +ماست +میوه

-

نان+پنیر+تخم مرغ

پنج شنبه

13/9/99

 چلوخورشت قارچ + دوغ

-

لوبیا پلو+ماست +ژله

خوراک تن ماهی+ ماست+ژله

نان+تخم مرغ

جمعه 14/9/99

نان +مربا +کره

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

3/8/99

شنبه

قیمه نثار+ماست

-

باقالی پلو با مرغ+دوغ

-

-

یکشنبه

4/8/99

شهادت امام حسن عسگری(ع)

تعطیل

-

-

نان+خرما+پنیر

دوشنبه

5/8/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

-

عدس پلو +میوه+دنت

-

-

سه شنبه

6/8/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

خورشت قیمه بادنجان +میوه+ماست

سالادالویه+میوه+ماست

نان+پنیروکره

چهار شنبه

7/8/99

سبزی پلو با ماهی +خرما

کوکوسبزی+دوغ

جوجه کباب +دوغ

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

8/8/99

ماکارونی+ترشی

--------

استانبولی+میوه+سالاد فصل

 -

نان+کره+مربا

جمعه9/8/99

نان +تخم مرغ

شنبه

10/8/99

خورشت قیمه  +ماست

-

ناگت مرغ   +سالاد+دوغ

کشک بادمجان +سالاد +ماست

-

یکشنبه

11/8/99

جوجه کباب +دوغ

-

خورشت قورمه سبزی +ماست+میوه

-

نان +کره+عسل

دوشنبه

12/8/99

لوبیا پلو +سالاد +ماست

-

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه

سالاد الویه + ماست +میوه

نان +شیر+کیک

سه شنبه

13/8/99

-

ولادت حضرت رسول  اکرم (ص)

-

-

نان و شير  +پنير

چهار شنبه 14/8/99

  چلو کباب کوبیده +دوغ

-

قیمه نثار+ماست+ژله

کوکوسیب زمینی+دوغ+ژله

-

پنج شنبه

15/8/99

زرشک پلو با مرغ+دوغ

میرزاقاسمی+ماست

خوراک تن ماهی+سوپ ورمیشل+میوه

دلمه +سوپ ورمیشل+میوه

نان+تخم مرغ

16/8/99جمعه

نان+پنیر+خرما

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

19/7/99

  چلو خورشت قورمه سبزی +ماست +ترشی

-

عدس پلو+ میوه+دوغ

سالاد الویه+دوغ +میوه

-

یکشنبه

20/7/99

جوجه کباب +دوغ

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

-

نان +خرما +پنير

دوشنبه

21/7/99

باقالی پلو با مرغ+دوغ

-

ناگت مرغ +دوغ+میوه

-

نان+تخم مرغ

سه شنبه

22/7/99

عدس  پلو+ترشی+ماست               

میرزا قاسمی+ترشی+ماست

جوجه کباب+دوغ+زیتون پرورده

-

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

23/7/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

خوراک مرغ کنتاکی +دنت+دوغ

-

نان +کره+عسل

پنج شنبه

24/7/99

قیمه نثار+دوغ

-

خورشت کرفس +ماست

-

نان +شیر+پنیر

جمعه25/7/99

نان +تخم مرغ

شنبه

26/7/99

شهادت امام رضا(ع)

-

-

-

-

یکشنبه

27/7/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

-

دوشنبه

28/7/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

-

کوفته تبریزی +سالاد تکنفره+میوه

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

29/7/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 30/7/99

خورشت فسنجان بامرغ +ترشی

-

ماکارونی+سالاد +دوغ

کوکوسیب زمینی+ سالاد +دوغ

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

1/8/99

لوبیا پلو+ماست

-

چلوکباب+ماست

-

نان +شیر +کیک

جمعه2/8/99

-

-

-

-

نان+کره+عسل

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

5/7/99

  چلو خورشت قورمه سبزی +ماست +ترشی

-

لوبیا پلو+ میوه+دوغ

سالاد الویه+دوغ +میوه

-

یکشنبه

6/7/99

جوجه کباب +دوغ

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

---

نان +خرما +پنير

دوشنبه

7/7/99

باقالی پلو با مرغ+دوغ

-

ناگت مرغ +دوغ+میوه +ژله

---

نان+تخم مرغ

سه شنبه

8/7/99

عدس  پلو+ترشی+ماست               

میرزا قاسمی+ترشی+ماست

جوجه کباب+دوغ+زیتون پرورده

---

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

9/7/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

خوراک مرغ کنتاکی +دنت+دوغ

---

نان +کره+عسل

پنج شنبه

10/7/99

قیمه نثار+دوغ

خوراک تن ماهی +خرما+سالاد

---

نان +شیر+پنیر

جمعه11/7/99

نان +تخم مرغ

شنبه

12/7/99

چلوکباب کوبیده+ماست

عدس پلو+دوغ+میوه

-

یکشنبه

13/7/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

14/7/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

کوفته تبریزی +سالاد تکنفره+میوه

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

15/7/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 16/7/99

خورشت فسنجان بامرغ +ترشی

-

ماکارونی+سالاد +دوغ

کوکوسیب زمینی+ سالاد +دوغ

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

17/7/99

اربعین حسینی

-

-

-

نان +شیر +کیک

جمعه18/7/99

-

-

-

-

-

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

22/6/99

لوبیا پلو +ماست +ترشی

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

سالاد الویه+ماست +میوه

-

یکشنبه

23/6/99

جوجه کباب +دوغ

-

چلو خورشت قورمه سبزی + میوه+بستنی

---

نان +خرما +پنير

دوشنبه

24/6/99

عدس  پلو+ترشی+ماست

میرزا قاسمی+ترشی+ماست

ناگت مرغ +دوغ+میوه +ژله

---

نان+تخم مرغ

سه شنبه

25/6/99

باقالی پلو باگوشت+ماست

-

جوجه کباب+دوغ+زیتون پرورده

---

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

26/6/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

خوراک مرغ کنتاکی +دنت+دوغ

---

نان +کره+عسل

پنج شنبه

27/6/99

قیمه نثار+دوغ

خوراک تن ماهی +خرما+سالاد

---

نان +شیر+پنیر

جمعه28/6/99

نان +تخم مرغ

شنبه

29/6/99

لوبیا پلو +ماست

چلو کباب کوبیده+دوغ+میوه

-

یکشنبه

30/6/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

31/6/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

فلافل +سالاد تکنفره+میوه

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

1/7/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 2/7/99

خورشت فسنجان بامرغ +ترشی

-

ماکارونی+سالاد +دوغ

کوکوسیب زمینی+ سالاد +دوغ

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

3/7/99

باقالی پلو با گوشت  +دوغ

میرزا قاسمی+دوغ

خوراک مکزیکی +ماست +ژله

ناگت مرغ+ ماست+ژله

نان +شیر +کیک

جمعه4/7/99

-

-

-

-

نان +کره+پنیر