برنامه غذایی

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

9/12/99

خورشت قورمه سبزی +ماست +میوه

-

ماکارونی +ماست +سالاد

سالاد الویه+ماست +سالاد

-

یکشنبه

10/12/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

ناگت مرغ +دوغ+میوه +دنت+سوپ ورمیشل

-

نان +خرما +پنير

دوشنبه

11/12/99

آبگوشت+ترشی

-

جوجه کباب+دوغ+ژله

-

نان+تخم مرغ

سه شنبه

12/12/99

باقالی پلو باگوشت+ماست

-

خوراک مرغ کنتاکی+ +دوغ+آش رشته

-

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

13/12/99

جوجه کباب +دوغ+سالاد

-

لوبیا پلو + میوه+ماست+آش رشته

سبد میوه و سبزی(میوه فصل 3 عدد+سالاد یک عدد)+دوغ+آش رشته

نان +کره+عسل

پنج شنبه

14/12/99

خورشت قیمه بادنجان+دوغ

-

خوراک تن ماهی+ میوه+ماست

-

نان +شیر+پنیر

جمعه15/12/99

-

-

-

-

نان +تخم مرغ

شنبه

16/12/99

عدس  پلو +ماست

-

چلو کباب کوبیده+دوغ+میوه

-

-

یکشنبه

17/12/99

خورشت فسنجان بامرغ +ماست+میوه

کوکو سیب زمینی+ماست+میوه

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

18/12/99

چلو کباب بختیاری +ماست+میوه

-

قورمه سبزی+ماست+ژله

 

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

19/12/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+سالاد

کوکوسبزی +ماست+سالاد

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 20/12/99

جوجه کباب+دوغ

-

ماکارونی+دوغ+سالاد

-

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

21/12/99

مبعث حضر ت رسول اکرم (ص)

-

-

-

نان +شیر +کیک

جمعه22/12/99

-

-

-

-

-

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

25/11/99

خورشت قیمه بادنجان+دوغ

-

کوفته تبریزی +ماست +میوه

سالاد الویه+ماست +میوه

-

یکشنبه

26/11/99

جوجه کباب +دوغ+زیتون

-

خوراک مرغ کنتاکی+ +دوغ+آش رشته

-

نان +خرما +پنير

دوشنبه

27/11/99

آبگوشت+ترشی

-

ناگت مرغ +دوغ+میوه +زیتون+سوپ ورمیشل

-

نان+تخم مرغ

سه شنبه

28/11/99

باقالی پلو باگوشت+ماست

-

جوجه کباب+دوغ+زیتون

-

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

29/11/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

لوبیا پلو + میوه+ماست+آش رشته

سبد میوه و سبزی(میوه فصل 3 عدد+سالاد یک عدد)+دوغ+آش رشته

نان +کره+عسل

پنج شنبه

30/11/99

خورشت قورمه سبزی +ماست +میوه

-

قیمه نثار+ میوه+ماست

-

نان +شیر+پنیر

جمعه1/12/99

-

-

-

-

نان +تخم مرغ

شنبه

2/12/99

عدس  پلو +ماست

-

چلو کباب کوبیده+دوغ+میوه

-

-

یکشنبه

3/12/99

خورشت فسنجان بامرغ +ماست+میوه

کوکو سیب زمینی+ماست+میوه

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

4/12/99

چلو کباب بختیاری +ماست+میوه

-

قورمه سبزی+ماست

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

5/12/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+میوه

کوکوسبزی +ماست+میوه

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 6/12/99

جوجه کباب+دوغ

-

ماکارونی+دوغ+سالاد

-

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

7/12/99

ولادت امام علی(ع)

-

-

-

نان +شیر +کیک

جمعه8/12/99

-

-

-

-

-

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

11/11/99

خورشت قورمه سبزی +ماست +میوه

-

خوراک مرغ کنتاکی+ +دوغ+آش رشته

سالاد الویه+ماست +میوه

-

یکشنبه

12/11/99

چلو کباب بختیاری+دوغ+زیتون

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

---

نان +خرما +پنير

دوشنبه

13/11/99

عدس  پلو+میوه+ماست

میرزا قاسمی+ترشی+ماست

ناگت مرغ +دوغ+میوه +زیتون+سوپ ورمیشل

---

نان+تخم مرغ

سه شنبه

14/11/99

باقالی پلو باگوشت+ماست

-

جوجه کباب+دوغ+زیتون

---

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

15/11/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

لوبیا پلو + میوه+ماست+آش رشته

سبد میوه و سبزی(میوه فصل 3 عدد+سالاد یک عدد)+دوغ+آش رشته

نان +کره+عسل

پنج شنبه

16/11/99

 خورشت قیمه بادنجان+دوغ

-

خورشت قارچ+ میوه+ماست

---

نان +شیر+پنیر

جمعه17/11/99

نان +تخم مرغ

شنبه

18/11/99

لوبیا پلو +ماست

-

چلو کباب کوبیده+دوغ+میوه

-

-

یکشنبه

19/11/99

خورشت فسنجان بامرغ +ماست+میوه

کوکو سیب زمینی+ماست+میوه

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

20/11/99

چلو کباب بختیاری +ماست+میوه

-

قورمه سبزی+ماست

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

21/11/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+میوه

کوکوسبزی +ماست+میوه

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 22/11/99

پیروزی انقلاب

اسلامی ایران

-

-

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

23/11/99

باقالی پلو با گوشت  +دوغ

-

ماکارونی +ماست+سالاد

نان +شیر +کیک

جمعه24/11/99

-

-

-

-

نان +کره+پنیر

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

1/9/99

چلوخورشت قیمه بادنجان +ماست

-

سنسل مرغ+سالاد +میوه

کوفته تبریزی +سالاد +میوه

--

یکشنبه

2/9/99

استانبولی پلو +ماست

دلمه +دوغ

چلو خورشت قورمه سبزی + ماست+ژله

-

نان +خرما +پنير

دوشنبه

3/9/99

جوجه کباب +دوغ

ناگت مرغ +دوغ +میوه

لوبیا پلو+ دوغ +میوه

نان+کره+مربا

سه شنبه

4/9/99

پلو باماهی+سیرداغ

-

زرشک پلو با مرغ +دوغ+سالاد

-

نان+تخم مرغ

چهار شنبه

5/9/99

چلو کباب کوبیده +دوغ+سالاد

-

خورشت قیمه+ماست +زیتون

-

نان +شير +کیک

پنج شنبه

6/9/99

مرغ سوخاری+دوغ+ترشی

-

 سبزی پلو با تن ماهی+ماست+میوه

-

نان+شیر+پنیر

جمعه7/9/99

نان +تخم مرغ

شنبه

8/9/99

باقالی پلو بامرغ+دوغ

-

عدس پلو +ماست+سالاد

سالاد الویه+ماست+سالاد

-

یکشنبه

9/9/99

خورشت قورمه سبزی +ماست

-

جوجه کباب +دوغ

-

نان+کره+پنیر

دوشنبه

10/9/99

 چلوخورشت آلو+ماست

-

باقالی پلو با گوشت+دوغ+میوه

-

نان +شیر +کیک

سه شنبه

11/9/99

چلو کباب کوبیده+ماست +سالاد

-

زرشک پلو با مرغ+ میوه+دوغ

-

نان + شير +پنير

چهار شنبه 12/9/99

خورشت فسنجان بامرغ+ماست

-

چلو خورشت قیمه بادمجان +ماست +میوه

-

نان+پنیر+تخم مرغ

پنج شنبه

13/9/99

 چلوخورشت قارچ + دوغ

-

لوبیا پلو+ماست +ژله

خوراک تن ماهی+ ماست+ژله

نان+تخم مرغ

جمعه 14/9/99

نان +مربا +کره

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

3/8/99

شنبه

قیمه نثار+ماست

-

باقالی پلو با مرغ+دوغ

-

-

یکشنبه

4/8/99

شهادت امام حسن عسگری(ع)

تعطیل

-

-

نان+خرما+پنیر

دوشنبه

5/8/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

-

عدس پلو +میوه+دنت

-

-

سه شنبه

6/8/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

خورشت قیمه بادنجان +میوه+ماست

سالادالویه+میوه+ماست

نان+پنیروکره

چهار شنبه

7/8/99

سبزی پلو با ماهی +خرما

کوکوسبزی+دوغ

جوجه کباب +دوغ

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

8/8/99

ماکارونی+ترشی

--------

استانبولی+میوه+سالاد فصل

 -

نان+کره+مربا

جمعه9/8/99

نان +تخم مرغ

شنبه

10/8/99

خورشت قیمه  +ماست

-

ناگت مرغ   +سالاد+دوغ

کشک بادمجان +سالاد +ماست

-

یکشنبه

11/8/99

جوجه کباب +دوغ

-

خورشت قورمه سبزی +ماست+میوه

-

نان +کره+عسل

دوشنبه

12/8/99

لوبیا پلو +سالاد +ماست

-

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه

سالاد الویه + ماست +میوه

نان +شیر+کیک

سه شنبه

13/8/99

-

ولادت حضرت رسول  اکرم (ص)

-

-

نان و شير  +پنير

چهار شنبه 14/8/99

  چلو کباب کوبیده +دوغ

-

قیمه نثار+ماست+ژله

کوکوسیب زمینی+دوغ+ژله

-

پنج شنبه

15/8/99

زرشک پلو با مرغ+دوغ

میرزاقاسمی+ماست

خوراک تن ماهی+سوپ ورمیشل+میوه

دلمه +سوپ ورمیشل+میوه

نان+تخم مرغ

16/8/99جمعه

نان+پنیر+خرما