برنامه غذایی

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

14/4/99

خورشت بادنجان +ماست

-

ماکارونی+سالاد +میوه

--

یکشنبه

15/4/99

چلو کباب کوبیده +ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ + ماست+ژله

نان +خرما +پنير

دوشنبه

16/4/99

باقالی پلو با مرغ+دوغ

ناگت مرغ +دلستر +میوه

نان+شیر+حلوا شکری

سه شنبه

17/4/99

عدس پلو +ماست

-

خورشت قیمه+ماست+دنت

نان+صبحانه آماده

چهار شنبه

18/4/99

جوجه کباب +دوغ+سالاد

مرغ سوخاری+ +دوغ+سالاد

نان +شير +عسل

پنج شنبه

19/4/99

مرغ کنتاکی+دوغ

میرزا قاسمی+دوغ

پلو با تن ماهی +ماست+میوه

نان+شیر+پنیر

جمعه20/4/99

نان +تخم مرغ

شنبه

21/4/99

باقالی پلو بامرغ+دوغ

-

لوبیا پلو+ماست+سالاد

-

-

یکشنبه

22/4/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قورمه سبزی+ماست

-

نان+کره+پنیر

دوشنبه

23/4/99

خورشت قیمه+ماست

-

ناگت مرغ+ میوه+دوغ

-

نان +شیر +کیک

سه شنبه

24/4/99

چلو کباب کوبیده+ماست +سالاد

کوکوسبزی+ماست+سالاد

جوجه کباب+دوغ+میوه

-

نان+خامه شکلاتی

چهار شنبه 25/4/99

 زرشک پلو با مرغ+ماست

-

چلو خورشت بادمجان +ماست +میوه

-

صبحانه آماده

پنج شنبه

26/4/99

ماکارونی + دوغ

مرغ کنتاکی +ماست +دنت

خوراک تن ماهی+ ماست+دنت

نان و شير +پنير

جمعه

27/4/99

نان +مربا +خامه

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

31/3/99

 

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

-

زرشک پلو با مرغ +دوغ

-

-

یکشنبه

1/4/99

جوجه کباب تیکه ماستی+دوغ

-

لوبیا پلو  +ژله+میوه+ماست

سالاد الویه  +ژله+میوه+ماست

نان +شیر+حلوا شکری

دوشنبه

2/4/99

باقالی پلو با گوشت+ماست

کشک بادنجان+دوغ

خوراک کنتاکی مرغ +دوغ +دنت

-

نان+پنیروکره

سه شنبه

3/4/99

قیمه نثار+ماست

-

جوجه کباب+ دلستر

-

صبحانه آماده

چهار شنبه

4/4/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

قیمه نثار +میوه  +بستنی

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

5/4/99

ماکارونی+ماست

کوفته تبریزی+ماست

سبزی پلو با تن ماهی  +میوه

-

نان+کره+مربا

جمعه6/4/99

-

-

-

-

نان +تخم مرغ

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

26/11/98

شنبه

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

-

زرشک پلو با مرغ +دوغ+زیتون پرورده

-

-

یکشنبه

27/11/98

جوجه کباب تیکه ماستی+ماست خیار

-

لوبیا پلو  +سبزی خوردن +ژله+میوه

سالاد الویه +سبزی خوردن +ژله+میوه

نان +شیر+حلوا شکری

دوشنبه

28/11/98

خورشت فسنجان+ترشی

کشک بادنجان+دوغ

خوراک کنتاکی مرغ +میوه+ماست +دنت

-

نان+پنیروکره

سه شنبه

29/11/98

آبگوشت+ترشی

خوراک مکریکی+ترشی

جوجه کباب+میوه+دلستر

-

صبحانه آماده

چهار شنبه

30/11/98

چلوکباب کوبیده+ماست+زیتون

-

قیمه نثار +میوه  +سالادشیرازی+بستنی

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

1/12/98

ماکارونی+ترشی

کوفته تبریزی+ترشی

سبزی پلو با تن ماهی  +سوپ ورمیشل

- سبد میوه و سبزی(سبزی خوردن+میوه فصل3 عدد)+ سوپ ورمیشل

نان+کره+مربا

جمعه2/12/98

-

-

-

-

نان +تخم مرغ

شنبه

3/12/98

خورشت قیمه بادنجان +دوغ +سالاد

-

چلوخورشت قورمه سبزی+میوه+ماست

-

-

یکشنبه

4/12/98

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

زرشک پلو بامرغ+سالاد +سوپ قارچ+دلستر

-

نان +کره+عسل

دوشنبه

5/12/98

عدس پلو +ماست+سالاد

کوکوسیب زمینی+ماست+سالاد

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه +دنت

سالاد الویه + ماست +میوه+دنت

نان +شیر+کیک

سه شنبه

6/12/98

چلوکباب بختیاری+دوغ

-

قیمه نثار+ماست+سالاد

کوکوسیب زمینی+ماست+سالاد

نان و شير  +پنير

چهار شنبه 7/12/98

زرشک پلو با مرغ+دوغ

دلمه+دوغ

پلو+کتلت+دوغ+آش رشته+پلو

ماکارونی+دوغ+آش رشته

نان +تخم مرغ

پنج شنبه

8/12/98

خورشت بامیه +دوغ

اکبر جوجه +دوغ

ناگت مرغ+سوپ ورمیشل+میوه

کوفته تبریزی +سوپ ورمیشل+میوه

صبحانه آماده

9/12/98جمعه

-

-

-

-

نان+پنیر+کره

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

12/11/98

شنبه

چلو خورشت قیمه+ماست  

-

باقالی پلو با مرغ+ دوغ+بستنی

-

-

یکشنبه

13/11/98

پلو با ماهی +سیرداغ

سالاد الویه+دوغ

جوجه کباب+ دلستر+زیتون پرورده

-

نان +شیر+حلوا شکری

دوشنبه

14/11/98

چلو کباب کوبیده +دوغ+سالاد فصل

سنسل مرغ +میوه+ماست +دنت+سوپ ورمیشل

ماکارونی+میوه+ماست +دنت +سوپ ورمیشل

نان+خامه عسل

سه شنبه

15/11/98

لوبیا پلو  +ماست خیار +سالاد

میرزاقاسمی+ ماست خیار+سالاد

خورشت بادنجان+میوه+ماست

-

صبحانه آماده

چهار شنبه

16/11/98

چلو کباب بختیاری+ماست

-

زرشک پلو با مرغ  +دوغ +سبزی خوردن

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

17/11/98

خورشت کرفس+ماست

ماکارونی+ماست

خورشت قورمه سبزی +میوه +ژله

-

نان+کره+مربا

جمعه18/11/98

-

-

-

-

نان +تخم مرغ

شنبه

19/11/98

 چلوکباب کوبیده+دوغ

لوبیا پلو+میوه+ماست +ژله

سالاد الویه  میوه+ماست +ژله

-

یکشنبه

20/11/98

خورشت فسنجان با گوشت+ماست خیار

دلمه+ماست

ناگت   +سالاد شیرازی +سوپ ورمیشل+دلستر

قیمه نثار +سالاد شیرازی+سوپ ورمیشل+دلستر

نان +کره+عسل

دوشنبه

21/11/98

پلو با ماهی+خرما+زیتون

کشک بادنجان +زیتون

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه +دنت

-

نان +شیر+کیک

سه شنبه

22/11/98

پیروزی انقلاب اسلامی ایران

-

-

-

نان و شير  +پنير

چهار شنبه 23/11/98

جوجه کباب+دوغ+سالاد

-

خورشت قورمه سبزی+ماست+سالاد

کوکوسیب زمینی+ماست+سالاد

-

پنج شنبه

24/11/98

قیمه نثار

+ماست

-

 خوراک کنتاکی مرغ +سوپ ورمیشل+میوه+خرما

-

نان+تخم مرغ

25/11/98جمعه

-

-

-

-

صبحانه آماده
این برنامه ثابت نبوده و بنا به شرایط قابل تغییر می باشد.

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

28/10/98

شنبه

چلو خورشت قیمه+ماست  

-

باقالی پلو با مرغ+ دوغ+سالاد فصل

-

-

یکشنبه

29/10/98

پلو با ماهی +سیرداغ

سالاد الویه+دوغ

جوجه کباب+ دلستر

-

نان +شیر+حلوا شکری

دوشنبه

30/10/98

چلو کباب کوبیده +دوغ+سالاد فصل

سنسل مرغ +میوه+ماست +دنت

ماکارونی+میوه+ماست +دنت

نان+خامه عسل

سه شنبه

1/11/98

عدس پلو  +ماست +سالاد

میرزاقاسمی+ ماست +سالاد

خورشت بادنجان+میوه+ماست

-

صبحانه آماده

چهار شنبه

2/11/98

چلو کباب برگ+ماست

-

خورشت قورمه سبزی +میوه +ژله

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

3/11/98

خورشت آلو+ماست

ماکارونی+ماست

جوجه چینی  +دوغ+آش رشته

-

نان+کره+مربا

جمعه4/11/98

-

-

-

-

نان +تخم مرغ

شنبه

5/11/98

 چلوکباب کوبیده+دوغ

لوبیا پلو+میوه+ماست +ژله

سالاد الویه  میوه+ماست +ژله

-

یکشنبه

6/11/98

خورشت فسنجان با مرغ+ماست

دلمه+ماست

ناگت   +سالاد +سوپ ورمیشل+دلستر

قیمه نثار +سالاد +سوپ ورمیشل+دلستر

نان +کره+عسل

دوشنبه

7/11/98

پلو با ماهی+زیتون

کشک بادنجان+زیتون

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه +دنت

-

نان +شیر+کیک

سه شنبه

8/11/98

جوجه کباب+دوغ+سالاد

-

خورشت قورمه سبزی+ماست+سالاد

کوکوسیب زمینی+ماست+سالاد

نان و شير  +پنير

چهار شنبه 9/11/98

شهادت حضرت

فاطمه زهرا(سلام الله علیها)

-

-

نان +تخم مرغ

پنج شنبه

10/11/98

خورشت قیمه

+ماست

-

 خوراک کنتاکی مرغ +سوپ ورمیشل+میوه

-

-

11/11/98جمعه

-

-

-

-

صبحانه آماده