آدرس : قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ، معاونت فرهنگی، دانشجویی
شماره تماس مستقیم: 02833344504
شماره تماس داخلی: 02833336001  داخلی 2700
فکس :02833344504
پست الکترونیکی: student_pr@qums.ac.ir