این اداره مسئولیت تأمین محل سکونت و امکانات اولیه رفاهی در محل اسکان دانشجویان را در حد امکانات برعهده دارددانشجویان روزانه غیربومی دانشگاه براساس مقررات و شرایط مربوط می توانند از خوابگاه استفاده نمایند. خوابگاههای شماره یک ، دو ، سه و گلستان انقلاب مختص دختران و خوابگاههای شماره 5 ،6 و خلیج فارس مختص پسران و خوابگاه شماره 7 جهت دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده است.مراحل درخواست و دریافت معرفی نامه خوابگاه به شرح ذیل می باشد:

1-     تکمیل فرم درخواست و ثبت مشخصات کامل در محل ثبت نام یا اداره امور خوابگاهها واقع در معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

2-       تحویل فرم تکمیل شده به مسئول مربوط

3-   بررسی درخواست دانشجو بر اساس امکانات و ظرفیتهای موجود خوابگاهی

4-   تعیین خوابگاه و ارائه معرفی نامه به دانشجو  

 تبصره : براساس مقررات صندوق رفاه ، دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می نمایند می بایستی اجاره بهای سکونت خود را در خوابگاه به صورت نقدی یا پس از  فارغ التحصیلی بصورت  اقساط پرداخت نمایند.

ردیف

نام خوابگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

گلستان انقلاب

سمیه عباسی

مسئول خوابگاه

2740

3340154

2

خوابگاه شماره 1

رقیه ابراهیمی

مسئول خوابگاه

2788

3348582

3

بوستان انقلاب

مریم کریمیان

مسئول خوابگاه

2741

3335033

4

خوابگاه شماره 3

صدیقه محمدی

مسئول خوابگاه

2794

3354612

5

خوابگاه شماره 5

محمود جلوخانی

مسئول خوابگاه

2786

2561070

6

خوابگاه شماره 6

قاسم مختاری

مسئول خوابگاه

2792

3334823

7

خوابگاه شماره 7

عقیل کیانی

مسئول خوابگاه

___

3670046

8

خوابگاه خلیج فارس

علی طلائی فر

مسئول خوابگاه

___

3771618

9

اداره امور خوابگاهها

رقیه حیدری

مسئول اداره امور خوابگاهها

2703

3368997

10

اداره امور خوابگاهها

ناظمه حسینی مقدم امامی

مسئول تسویه حساب

2702

3368997