نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون

مراحل دریافت کارت تغذیه                                                                     

     دریافت معرفی نامه از اداره رفاه معاونت دانشجویی

     پرداخت مبلغ 300000 ریال جهت هزینه کارت غذا  و 500000 ریال جهت شارژ اولیه به حساب معاونت دانشجویی

    مراجعه حضوری به واحد اتوماسیون جهت دریافت کارت تغذیه

    (در صورت ثبت نام حضوری در ابتدای پذیرفته شدن در دانشگاه ،تمام این مراحل در محل ثبت نام  انجام میگیرد.)   

                                                                                   

 مراحل شارژ کارت غذا

  به دو روش انجام می گیرد :

از طریق سامانه تغذیه به  آدرس مستقیم http://food.qums.ac.ir

 از طریق دستگاه های پوز موجود در سالن تغذیه


مراحل رزرو غذا

با دو روش ذیل انجام می گیرد

 1_ورود به سایت تغذیه و اقدام جهت رزرو وعده های غذایی

2_استفاده از اپلیکیشن اندروید سامانه تغذیه

 انتخاب روزها و وعده های مورد نظر و ثبت در کارت غذا توسط دستگاه رزرو