معاونت دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر محمد رضا شیخی
رزومه

تلفن داخلی 2700
قائم مقام و مشاور اجرایی
سید مهدی سید صادقی 
رزومه 
تلفن داخلی 2723
مدیر دانشجویی
آقای کورش حاتم سروری
رزومه
آدرس ایمیل :k.hotam@qums.ac.ir
تلفن داخلی : 2700
مدیر فرهنگی
مجید نظامی 
رزومه 
تلفن داخلی 2723​