نام و نام خانوادگی :دکتر محمد رضا شیخی
سمت : معاون دانشجویی فرهنگی
مدرک تحصیلی :دکتری phd
رشته تحصیلی :آموزش پرستاری
پست الکترونیک : msheikhi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی :2700
شماره مستقیم : 3344540
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علومپزشکی -معاونت دانشجویی فرهنگی
زمان ملاقات :همه روزه

رزومه
 
نام و نام خانوادگی :سید مهدی سید صادقی 
سمت : قائم مقام و مشاور اجرایی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :فلسفه و کلام 
پست الکترونیک :
شماره تماس داخلی :2700
شماره مستقیم : 3344540
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علومپزشکی -معاونت دانشجویی فرهنگی
زمان ملاقات :همه روزه

رزومه
 
نام و نام خانوادگی :کورش حاتم سروری
سمت : مدیر دانشجویی 
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
رشته تحصیلی :بیوتکنولوژی
پست اکترونیک :k.hatam@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی :2700
شماره مستقیم : 3344540
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علومپزشکی -معاونت دانشجویی فرهنگی
زمان ملاقات :همه روزه

رزومه
 
نام و نام خانوادگی :مجید نظامی 
سمت : مدیر فرهنگی 
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :ژنتیک انسانی
پست الکترونیک :
شماره تماس داخلی :2723
شماره مستقیم : 33332587
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علومپزشکی -معاونت دانشجویی فرهنگی
زمان ملاقات :همه روزه

رزومه