معاون دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر محمد رضا شیخی
رزومه
تلفن داخلی 2700
قائم مقام و مشاور اجرایی
سید مهدی سید صادقی 
رزومه 
تلفن داخلی 2700
مدیر دانشجویی
آقای کورش حاتم سروری
رزومه
تلفن داخلی : 2700
مدیر فرهنگی
مجید نظامی 
رزومه 
تلفن داخلی 2723​