مدال آوران و مقام آوران ورزشی دانشگاه
اسامی مدال آوران دانشگاه علوم پزشکی قزوین1398
لیست اسامی مدال آوران دانشگاه علوم پزشکی قزوین (85 تا90 )

مکان

سال

رنگ و تعداد مدال

رشته ورزشی

رشته تحصیلی

نام ،نام خانوادگی

مربی

المپیاد تبریز

1385

5 طلا و یک نقره

شنا

پزشکی

میترا اشرفی

زرمهر

المپیاد تبریز

1385

2طلا و 2 نقره

شنا

پزشکی

ماندانا اشرفی

المپیاد تبریز

1385

2طلا و یک برنز

شنا

پزشکی

پریسا خدا یاری

المپیاد تبریز

1385

2طلا

شنا

پزشکی

ندا ناصری

المپیاد تبریز

1385

یک برنز

دو و میدانی

پزشکی

راضیه میر صفایی

بهشتی

المپیاد اصفهان

1386

2طلا و 1 نقره و 1 برنز

تنس روی میز

پرستاری

مجتبی امینی

میرمیران

المپیاد اصفهان

1386

1طلا

بد مینتون

دندان پزشکی

محمد رضا انصاری

محمدرضا انصاری

المپیاد اصفهان

1386

1طلا

کشتی

پرستاری

حمید میانجی

رفیع چگینی

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

تکواندو

اتاق عمل

طوفان صابر نیا

جنت آبادی

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

تکواندو

پرستاری

علی جعفری

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

کاراته

پرستاری

محمد حسین رضایی

رضایی

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

شطرنج

علوم ازمایشگاهی

بهرام محرم نژاد

سیادت

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

تنس روی میز

دندان پزشکی

عزیز گشاده رو

میرمیران

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

تنس روی میز

پرستاری

مجید بیگدلو

المپیاد اصفهان

1386

1برنز

تنس روی میز

حسن ایوبی زاده

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

دندان پزشکی

مریم فروزیا

محمودی

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

پزشکی

شیرین شکیبا

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

مامایی

زهرا رجبی

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

مامایی

سهیلا حیدری

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

مدیریت

مریم سعادتی

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

مدیریت

معصومه نصرتی

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

بهداشت حرفه ای

مهین نور پور

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

اتاق عمل

سهیلا اینانلو

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

هوشبری

ثریا مهدوی

المپیاد تهران

1387

1طلا

فوتسال

اتاق عمل

الهام محمد پور

المپیاد تهران

1387

3طلا

شنا

پزشکی

ماندانا اشرفی

زرمهر

المپیاد تهران

1387

3طلا

تنس روی میز

پرستاری

مجتبی امینی

میرمیران

المپیاد تهران

1387

1طلا

بد مینتون

دندان پزشکی

محمد رضا انصاری

انصاریان

المپیاد تهران

1387

1نقره

دو و میدانی

بهداشت حرفه ای

وحید خلیلی

شالباف

المپیاد تهران

1387

1برنز

کاراته

فوریت

محمد یوسف الیاسی

رضایی

المپیاد تهران

1387

1برنز

کشتی

فوریت

بهمن شهنواز

چگینی

المپیاد تهران

1387

1برنز

کشتی

پرستاری

حمید میانجی

المپیاد تهران

1387

1برنز

تنس روی میز

اتاق عمل

جواد قاسمی

میرمیران

المپیاد تهران

1387

1برنز

تنس روی میز

پرستاری

حمید نجفی

میرمیران

المپیاد تهران

1387

1برنز

تنس روی میز

پرستاری

مجید بیگدلو

میرمیران

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پزشکی

رامتین کشاورزی

معینی

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پزشکی

پرهام قراییان

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پزشکی

محسن محتشم شاد

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پزشکی

آرمان حمزه ای

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پزشکی

محمد فتحی

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پرستاری

مجید رحمانی

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

دندان پزشکی

عطا اسلامبولچیلار

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

mph

فرزاد پیرویان

المپیاد تهران

1387

1نقره

بسکتبال

پرستاری

مجید محمدی نیکو

المپیاد یزد

1388

1نقره

دو و میدانی

اتاق عمل

راضیه چگینی

شالباف

قهرمانی کشور

1385

1طلا

کشتی

پرستاری

حمید میانجی

چگینی

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

مامایی

مرضیه مهدی پور

محمودی

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

مامایی

حاجیه احمدی

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

مامایی

طاهره عطایی

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

اتاق عمل

سهیلا اینالو

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

مامایی

زهرا رجبی

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

پزشکی

شیرین شکیبا

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

دندان پزشکی

مریم فروزیا

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

بهداشت حرفه ای

مهین نور پور

قهرمانی کشور

1386

1طلا

فوتسال

مامایی

میترا آیینه چی

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

پزشکی

افسانه صدیقی

خاتونی

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

پرستاری

مهسا فشخورانی

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

پزشکی

غزاله احمدی زاده

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

مامایی

سارا محمدی یکتا

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

مامایی

مریم تکلو

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

مامایی

فاطمه گلپور

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

مامایی

مهدیه حمیدی

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

پزشکی

المیرا شکیب

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

پزشکی

مهرنوش کیالاشکی

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

مامایی

شیوا حسین پور

قهرمانی کشور

1386

ابرنز

والیبال

پرستاری

مرضیه بدری

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

مامایی

سارا محمدی یکتا

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

پرستاری

مهسا فشخورانی

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

مدیریت

مهدیه ترکا

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

پزشکی

غزاله احمدی زاده

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

پزشکی

منیره شهر ایینی

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

پزشکی

افسانه صدیقی

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

پرستاری

مرضیه بدری

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

مامایی

مریم تکلو

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

پزشکی

مهرنوش کیالاشکی

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

والیبال

مامایی

نسترن صحیح النسب

قهرمانی کشور

1387

1نقره

تکواندو

پرستاری

علی جعفری

جنت آبادی

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

تکواندو

دندانپزشکی

علیرضا صفری

قهرمانی کشور

1387

ابرنز

شطرنج

هوشبری

برومند فتحی

سیادت

المپیاد ملی

1388

ابرنز

تکواندو

پرستاری

علی جعفری

جنت آبادی

المپیادیزد

1388

انقره

دوومیدانی

اتاق عمل

راضیه چگینی

بهشتی

المپیادکرمانشاه

1389

1نقره-ابرنز

دوومیدانی

اتاق عمل

مجید رضایی

شالباف

المپیادکرمانشاه

1389

ابرنز

شنا

پزشکی

مهران ابراهیمی

همدانی

المپیادکرمانشاه

1389

1طلا

بد مینتون

دندان پزشکی

محمد رضا انصاری

المپیاد شهرکرد

1390

1طلاو1نقره

دوومیدانی

اتاق عمل

راضیه چگینی

بهشتی

المپیاد شهرکرد

1390

1نقره

دوومیدانی

علوم آزمایشگاهی

مهدیه خان احمدی

المپیاد شهرکرد

1390

1برنز

شنا

هوشبری

الهام هدایت زاده

زرمهر

المپیاد شهرکرد

1390

1برنز

کاراته

پزشکی

مهسااشرفی

کاوندی

المپیاد شهرکرد

1390

1برنز

کاراته

پزشکی

فهیمه شکرالهی

المپیاد شهرکرد

1390

1نقره

بدمینتون

مامایی

معصومه هاشم لو

محمدپور

المپیاد شهرکرد

1390

1نقره

بدمینتون

دندانپزشکی

سمیه رجبی زاده

لیست اسامی مدال آوران دانشگاه علوم پزشکی قزوین (91تا98)

المپیادتهران

1391

2طلا

دوومیدانی

اتاق عمل

مجیدرضایی

شالباف

المپیادتهران

1391

1طلا

تکواندو

فوریت

محمدرضا طاهرخانی

جنت آبادی

المپیادتهران

1391

1طلا

تکواندو

مدیریت

سعید نعمتی

المپیادتهران

1391

نقره1

شنا

پزشکی

مهران ابراهیمی

همدانی

المپیادتهران

1391

1برنز

شنا

پزشکی

سبحان ثقفی

المپیادساری

1392

1برنز

تیراندازی

اتاق عمل

معصومه فیلی

مددخانی

المپیادساری

1392

1برنز

کاراته

پزشکی

فهیمه شکرالهی

کاوندی

المپیادساری

1392

1برنز

کاراته

مامایی

مینا چراغعلی

المپیادساری

1392

1برنز

کاراته

ع.آزمایشگاهی

عاطفه نقریی

المپیادتبریز

1393

2برنز

شنا

پزشکی

سبحان ثقفی

صباغی

المپیادتبریز

1393

1برنز

دوومیدانی

پرستاری

سعید جعفرزاده

شالباف

المپیادتبریز

1393

1برنز

دوومیدانی

مدیریت

مصطفی رفیعی

المپیاد ارومیه

1394

1نقره

کاراته

بهداشت حرفه ای

سحرقاسمی

کاوندی

المپیاد اصفهان

1395

ابرنز

بدمینتون

رزیدنت دندانپزشکی

محمدرضا انصاری

انصاری

المپیاد اصفهان

1395

ابرنز

بدمینتون

پرستاری

فرهاد اینانلو

انصاری

المپیاد اصفهان

1395

ابرنز

کاراته

پرستاری

علیرضا حیدری

کرمی

المپیاد اصفهان

1395

ابرنز

شنا

پزشکی

سبحان ثقفی

صباغی

المپیاد اصفهان

1395

ابرنز

کشتی

مدیریت

هوشنگ شاهمرادی

حمیدی

المپیاد شهرکرد

1396

2نقره

دوومیدانی

ارشد آناتومی

راضیه چگینی

بهشتی

المپیاد تبریز

1397

1طلا

کاراته

پرستاری

علیرضا حیدری

کرمی

المپیاد تبریز

1397

1طلا

شطرنج

ع.آزمایشگاهی

ادیب قاسم کریمی

زلفی

المپیاد تبریز

1397

1نقره

تکواندو

فوریت

فردین قادری

جنت آبادی

المپیاد تبریز

1397

ابرنز

تکواندو

دندانپزشکی

مجتبی حیدری

جنت آبادی

المپیاد تبریز

1397

ابرنز

کشتی

فوریت

مهدی فلاح

ابی پور

المپیاد تبریز

1397

ابرنز

کشتی

پرستاری

فرشاد رستم پور

ابی پور

المپیاد تبریز

1398

1نقره 2برنز

تنیس

هوشبری

معصومه سادات سیاهپوش

نیکویه

المپیاد تبریز

1398

1نقره-1برنز

تنیس

پزشکی

عطیه فیاضی

نیکویه

المپیاد تبریز

1398

1نقره

تنیس

هوشبری

نفیسه رمضانی

نیکویه

المپیاد تبریز

1398

1نقره

تنیس

دندانپزشکی

فاطمه مظفری

نیکویه

فايلها
مدال آوران.doc 199.168 KB