فوق برنامه ورزشی

فوق برنامه ورزشی  دانشجویان پاییزوزمستان98

رشته

روز

ساعت

والیبال(ب)

شنبه - دوشنبه

20

فوتسال(ب)

روزهای  زوج

18

بدنسازی(ب)

روزهای  زوج

18

بدنسازی(خ)

شنبه  - دوشنبه

15

تیروکمان(خ)

متعاقبا اعلام می گردد

بسکتبال (ب)

یکشنبه – سه شنبه

18

دارت وفوتبال دستی(خ)

سه روز اول هفته

8تا 18

دارت وفوتبال دستی(خ)

سه روز دوم هفته

8تا 14