اعضاء کمیته تخصصی انطباق

اعضاء کمیته تخصصی

دکتر منوچهر مهرام (ریاست دانشگاه و رئیس کمیته تخصصی)

دکتر محمدرضا شیخی(معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و دبیر کمیته تخصصی)

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی(رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری)

دکتر مسعود رضایی(معاون درمان دانشگاه)

دکتر جمال انصاری(مدیر کل دادگستری استان قزوین)

دکتر محمدحسن شلویری(رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین)

دکتر ولی اله چگینی(عضو هیئت علمی دانشگاه)

دکتر مرضیه بیگم خضری(عضو هیئت علمی دانشگاه)

 

اعضاء دبیرخانه کمیته

محسن خلیلی(رئیس دبیرخانه)

دکتر علی چگینی(کارشناس مسئول امور انطباق)

اعظم السادات موسوی(کارشناس مسئول امور بیمارستان)