شرح وظایف
 
معاونت دانشجویی-فرهنگی ،   واحد مدیریت تعالی فرهنگی
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم ساعت کاری
عباس قدیمی کارشناس امور فرهنگی داخلی 2737 ------- طول هفته
شرح وظایف 1-کارشناس کانون های دانشجویی
2-کارشناس فعالیت های فرهنگی خوابگاه های دانشجویی
3-همکاری در برگزاری مراسم ها و برنامه های فرهنگی
 
معاونت دانشجویی، فرهنگی -  واحد مدیریت تعالی فرهنگی
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم ساعت کاری
مصطفی رضائی کارشناس امور فرهنگی داخلی 2724 33352652 طول هفته
شرح وظایف 1- مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی
2- کارشناس امور گردشگری و اردو های دانشجویی
3- کارشناس مسئول دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی
4-کارشناس فعالیت های فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی
 
معاونت دانشجویی، فرهنگی -  واحد مدیریت تعالی فرهنگی
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم ساعت کاری
بیدا میرحسینی کارشناس امور فرهنگی داخلی 2725 33352652 طول هفته
شرح وظایف 1-انجام پژوهش های مرتبط به امورفرهنگی
2-برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان
3-تدوین برنامه های استراتژیک مدیریت تعالی فرهنگی و معاونت دانشجویی-فرهنگی
4-هدایت و حمایت از کانون دانشجویی کتاب
   
معاونت دانشجویی، فرهنگی -  واحد مدیریت تعالی فرهنگی
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم ساعت کاری
منیژه وحدانی فرد کارشناس امور فرهنگی داخلی 2725 33352652 طول هفته
شرح وظایف 1- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به گزارش  های حوزه فرهنگی جهت بارگذاری در سامانه فرابر ارائه به مجاری ذیربط(هیئت امناء- روابط عمومی- وزارتخانه و غیره)
2-مستند سازی فعالیتهای فرهنگی در طول سال
3- ارتباط با رابطین فرهنگی خوابگاه ها جهت نظارت بر انجام بهینه فعالیت های فرهنگی خوابگاه ها
4-مسئول دبیرخانه ستاد صیانت از حریم عمومی و عفاف و حجاب دانشگاه
5-مسئول برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه
6-به روز رسانی سایت فرهنگی معاونت
 
معاونت دانشجویی، فرهنگی -  واحد مدیریت تعالی فرهنگی
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم ساعت کاری
داود کشاورز کلهری مسئول تدارکات داخلی 2724 33352652 طول هفته
شرح وظایف 1- اداره انبار و اموال مدیریت تعالی فرهنگی
2- پشتیبانی مراسمات فرهنگی