سوالات متداول
دفاتر کانون در کجاها می تواند تاسیس شود؟

ج: هر کانون می تواند با تصویب شورای مرکزی خود و تایید شورای فرهنگی دانشگاه، در دانشکده ها، خوابگاه ها، و واحدهای تابعه دانشگاه در همان شهر، دفاتر وابسته خود را ایجاد کند.

شورای مرکزی کانون شامل چه افرادی است و چه وظایفی بر عهده دارد؟

ج: شورای مرکزی کانون شورایی است متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای کانون که مطابق مفاد مندرج در آیین نامه کانون ها به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاست ها و اولویت های مصوب کانون، توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند و وظایف آن مطابق اساسنامه کانون تعیین می شود.

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چه تعداد کانون فرهنگی وجود دارد و دفاتر آن ها کجاست؟

ج:  در تاریخ 30 دی 1397 دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل  15 کانون فرهنگی با زمینه های فعالیت متفاوتی وجود دارد که علاقه مندان می توانند در هر یک از آن ها  با توجه به علاقه خود فعالیت نمایند که شامل موارد زیر می باشد:

کانون فرهنگی و خیریه الست(دانشکده پرستاری)، کانون هلال احمر(دانشکده پرستاری)، کانون ادب و هنر(دانشکده پزشکی)، کانون منتظران جوان(دانشکده پزشکی)، کانون فرات(قرآن و عترت_مجاور مصلای دانشگاه )، کانون سلامت(دانشکده پرستاری)، کانون دختران آفتاب(عفاف و حجاب)، هیئت شهدای گمنام(مجاور مصلای دانشگاه)، کانون روابط عمومی(ساختمان آموزش کل)، کانون فعالیت جهادی(گروه میثاق)، کانون تئاتر، کانون میراث فرهنگی و ایرانشناسی، کانون محیط زیست( نبض سبز)، کانون صدا، کانون موسیقی(عارف)

*********************************************************************************************************************
بازه زمانی انتشار نشریه پس از اخذ مجوز چگونه است؟

در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار كتبي و مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند مجوز صادره از اعتبار ساقط است. نشريات موظفند توالي انتشار مندرج در امتياز خود را رعايت كنند. در غير اين صورت پس از سه مرحله متوالي عدم انتشار، صاحب امتياز براي پاسخگويي به كميته ناظر احظار و در صورت عدم ارائه دلايل قانع كننده، مجوز نشريه لغو مي شود.

مسئولیت مطالب چاپ شده در نشریه با کیست؟

مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف است سه نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه تحويل دهد.

چه مواردی حتما باید در نشریه رعایت شود؟

درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير يا شوراي سردبيري دانشگاه صادر كننده مجوز، شماره، تاريخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامي است.

آیا می توان در آن واحد در چند نشریه سمت اجرایی داشت؟

هيچ كس نمي تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير بيش از يك نشريه باشد.

آیا برای انتشار اولین شماره نشریه باید دوره آموزشی گذراند؟

انتشار نخستين شماره نشريه منوط به طي دوره آموزشي و اخذ گواهي پايان دوره توسط صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير براساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي است.

سردبیر نشریه باید چه شرایطی داشته باشد؟

سردبیر هم دقیقا شرایط مدیرمسئول را باید دارا باشد

مدیرمسئول نشریه باید چه شرایطی داشته باشد؟

1. دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاي اداري همان دانشگاه

2. عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر در مورد دانشجويان، انفصال موقت از خدمت درمورد اعضاء هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر در كميته تخلفات اداري براي كاركنان.

3. عدم سابقه مشروطي براي دو نيم سال متوالي يا سه نيم سال متناوب براي دانشجويان در هنگام معرفي به عنوان مدير مسئول

4. گذراندن دو نيم سال تحصيلي و حداقل 28 واحد درسي (دوره هاي كارداني و كارشناسي) دانشجويان كارشناسي وكارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري از شمول مستثني هستند.

5. عدم شهرت به فساد اخلاق. (شهرت به فساد اخلاق صرفاً با اجماع كليه اعضاي كميته ناظر قابل احراز است.)

متقاضی انتشار نشریه باید چه شرایطی داشته باشد؟

1. يكي از دانشجويان يا اعضاي هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي يا تشكل، نهاد، انجمن، كانون يا يكي از بخش هاي دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه

2. عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر در مورد دانشجويان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي

چگونه می توان برای انتشار یک نشریه مجوز گرفت؟

متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد درخواست كتبي خود را با اعلام مشخصات خود و مدير مسئول، سردبير، نام نشريه، زمينه و ترتيب انتشار به انضمام تصريح به پايبندي به قانون اساسي، قوانين موضوعه و اين دستورالعمل، به دبيرخانه كميته ناظر طبق فرم شماره 1 تسليم كند.

نکته مهم : زمينه انتشار نشريه اي كه صاحب امتياز آن شخصي حقوقي است نبايد مغايرتي با اساسنامه آن تشكل يا نهاد داشته باشد. نشريات دانشجويي موظفند صرفاً در زمينه هايي كه مجوز اخذ كرده اند به فعاليت بپردازند. متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه خود را در درخواست كتبي خود مشخص نمايد.

کمیته ناظر چیست و اعضاء آن چه کسانی هستند؟

تركيب كميته ناظر به شرح زير است:

1. معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)

2.  نماينده تام الاختيار و دايم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3. يك حقوق دان به انتخاب رئيس دانشگاه

4. سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه

5. مدير امور فرهنگي دانشگاه( دبير كميته)

6. سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه كه يك نفر از ايشان عضو علي البدل محسوب مي شود.

توزیع نشریات در چه محدوده ای امکان پذیر است؟

پرديس هاي دانشگاهي، خوابگاه ها، بيمارستان هاي آموزشي، مراكز بهداشتي درماني و اردوگاه ها در حكم محدوده دانشگاه محسوب مي شوند و توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از محدوده دانشگاه ها، منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط است.

آیا نشریات دانشگاهی می توانند ویژه نامه داشته باشند؟

نشريات دانشگاهي مي توانند ويژه نامه هايي به مناسبت هاي مختلف منتشر كنند.

آیا نشریات علمی جزء نشریات دانشگاهی هستند ؟

نشريات علمي كه توسط اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، تشكل هاي دانشجويي يا انجمن هاي علمي دانشجويي منتشر مي شوند، جزء نشریات دانشگاهی محسوب می شوند.

تعریف نشریه دانشگاهی چیست؟

كليه نشريات چاپی كه به صورت ادواري، گاهنامه يا تك شماره و نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يك از دانشجويان، تشكل ها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و اعضاي هيئت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه ها توزيع مي شوند، نشريات دانشگاهي محسوب می شوند.