سوالات متداول


شرایط وا گذاری خوابگاه چیست ؟

نحوه اسکان چگونه است ؟

چه کسانی از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمی باشند ؟

به چه کسانی مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده نخواهد شد ؟


نحوه تسویه حساب با خوابگاه چگونه است ؟

سکونت دانشجویان در خوابگاه در چه ایامی ممنوع می باشد ؟

تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده کیست ؟

در صورت وقوع سرقت در خوابگاه دانشجویان مال باخته چه اقدامی را باید انجام دهند ؟

چنانچه دانشجوی ساکن خوابگاه ، پوشش نامناسب و بد حجابی داشته باشد چه اقدامی صورت می گیرد ؟

آیا دانشجویان مجوز حمل و نقل آلات موسیقی در خوابگاه را دارند ؟با مجوز کدام مرجع امکان نصب اطلاعیه در خوابگاهها وجود دارد ؟

آیا سرپرستی خوابگاه، مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو را دارد ؟

استعمال دخانت و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات چگونه است ؟

دانشجو چه وسایلی را باید در خوابگاه داشته باشد ؟

رعایت نظافت اتاق به عهده کیست ؟

درچه صورتی مجوز سکونت دانشجو در خوابگاه لغو خواهد شد ؟