محتوای صفحه داخلی

نام واحد

ادار تغذیه

نام و نام خانوادگی

محمود قاسمی یکتا

شرح وظایف

نظارت و مشارکت در برنامه غذایی هفتگی ایجاد هماهنگی میان کارشناسان و پیمانکارو آمارگرغذایی مذاکره با مدیر و معاون ارائه گزارش عملکرد بررسی نقاط قوت و ضعف پیمانکارهماهنگی و انجام مکاتبات اداری هماهنگی و پیگیری کارهای تاسیساتی و تعمیراتی با همکاری کارشناسان بررسی نتایج نظرسنجی و پیگیری  پیشنهادات بررسی نظارت کارشناسان بر بوفه دانشگاه هماهنگی با کارپردازی جهت خرید تنظیم بدهی غذا واحدها به بودجه دانشگاه ارتباط با سازمان ها،مرکزتحقیقاتی تغذیه جهت ارائه روشهای نوین و ارتقاءعلمی کاربردی در اداره تغذیه نظارت براتوماسیون تغذیه همکاری در تنظیم اختصاصی اسناد مناقصه تایید نهایی آمار و کیفیت عملکرد پیمانکاران پایش عملکردی تیم نظارتی کارشناسی نظارت بر نحوه توزیع غذا

 

ساعت کاری

همه روزه جزءایام تعطیل _15/14_30/7-پنج شنبه ها از ساعت 30/7 – 15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

مستقیم33326091(028)_داخلی 2731 و 2732

 

نام واحد

ادار تغذیه

نام و نام خانوادگی

شادی هم قلم

شرح وظایف

هماهنگی  برنامه ها و پیشنهادات  و دستورات سرپرست اداره تغذیه با پیمانکار مشارکت و ارائه ی پیشنهادات جهت بهبود شرایط مناقصه و ارتقاء سیستم انجام امور محوله از طرف رییس اداره  اجرای سیستم جایگزین در صورت مورد تایید نبودن غذا و دسر  کنترل ساعت و تاریخ ورود مواد غذایی  کنترل ورود مواد غذایی در ساعات اداری و غیر اداری از نظر کیفی و کمی  کنترل و تایید کیفیت مواد اولیه جهت شام و ناهار کنترل و تست غذا سی دقیقه قبل از سرو  انجام نظر خواهی در مورد کیفیت و کمیت غذاها  بررسی گزارش مکتوب روزانه ناظرین غذایی  تنظیم برنامه غذایی بر اساس اهداف  انتقال برنامه غذایی به اپراتور  نظارت بر شستشوی کامل مواد غذایی  تنظیم لیست آمار هفتگی مالی پیمانکار  ثبت و چک کردن ژتونهای شام و صبحانه  تنظیم نهایی محاسبات مالی مربوط به پیمانکار  کنترل میزان مواد غذایی و توزین آن طبق آنالیز نظارت به مراحل تهیه غذا کنترل آمار طبخ شده بر اساس آمار اعلامی  شرکت در سمینارها یا گردهمایی ها و کلاس ها و کارگاههای آموزشی   نظارت و بازدید از نحوه توزیع غذا در خوابگاه ها

ساعت کاری

همه روزه جزءایام تعطیل _15/14_30/7- پنج شنبه ها از ساعت 30/7 – 15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

مستقیم33326091(028)_داخلی 2731 و 2732

 

نام واحد

ادار تغذیه

نام و نام خانوادگی

عبداله لطفی

شرح وظایف

اپراتور اتوماسیون تغذیه  تهیه و تنظیم آمار طبخ غذا و تحویل به اداره تغذیه  تهیه و ارسال ژتونهای شام و صبحانه دانشجویی به خوابگاه ها  صدور کارت تغذیه دانشجویی و اساتید و تسویه آنها گزارش عملکرد مالی واحدهای تابعه دانشگاه و ارسال به اداره تغذیه به صورت ماهانه

ساعت کاری

همه روزه جزءایام تعطیل _15/14_30/7- پنج شنبه ها از ساعت 30/7 – 15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

مستقیم33326091(028)_داخلی 2733

 

سايت هاي مرتبط بيشتر
سايت هاي مرتبط بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5507
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53325670 تعداد بازديد زيرپورتال: 1887558 اين زيرپورتال امروز: 958 سایت در امروز: 6218 اين صفحه امروز: 2