شرح وظایف کارکنان
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
محمود قاسمی رئیس اداره تغذیه رسمی 2731
عبدالله لطفی اپراتور اتوماسیون تغذیه قراردادی 2733
فهیمه اکبرشاهی کارشناس بهداشت محیط طرحی 2731