نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  - اداره ا مور خوابگاهها 

نام و نام خانوادگی

رقیه حیدری – رییس  اداره

شرح وظایف

·          ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود مجرد ( دختر  – پسر  ) و معرفی به کلیه خوابگاهها

·          (در هر نیمسال  تحصیلی ( مهر و بهمن ماه )

·          اسکان دانشجویان  متأهل در خوابگاه متأهلین 

·          اجرای دستور العملها و بخش نامه های وزارتخانه و داخلی حوزه

·          نظارت بر امور محوله پرسنل خوابگاهها ( نگهبانی ، ناظمه شب ، خدماتی ، مسئول خوابگاه ) –

       پیمانکاران ( تأسیساتی ،  فضای سبز و  سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان )

·          نظارت بر مسائل بهداشتی کلیه خوابگاهها

·          بر گزاری جلسات با پرسنل کلیه خوابگاهها و  مسئول مافوق

·          تهیه و تنظیم در خواست خرید و انبار جهت کلیه خوابگاهها

·          تهیه لیست تعمیرات و تجهیزات جهت تعطیلات تابستانی کلیه خوابگاهها و ارائه لیست به کار پرداز جهت قیمت گذاری

·          تهیه و تنظیم لیست دانشجویان ساکن در کلیه خوابگاهها پایان هر نیمسال تحصیلی و ترم تابستانی

·          و ارائه به اداره رفاه

·          پیگیری مسائل و مشکلات انضباطی ،  روحی و روانی دانشجویان ساکن  کلیه خوابگاهها

      ( طبق گزارش مکتوب مسئولین خوابگاهها ) و ارائه گزارش به مسئول مافوق و پیگیری نامه ها

·          حضور در خوابگاهها جهت رفع مشکلات هر زمان ( تعطیلات رسمی ، شب و .....)

(در واقع مسئول اداره امور خوابگاهها همیشه به صورت آنکال هست )

·          تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل

·          پیگیری نامه های ارسالی از اداره امور خوابگاهها و نامه های رسیده به اداره امور خوابگاهها

·           ( از وزارتخانه و واحد های مختلف )

·          آموزش به همکاران ( مسئول خوابگاه ، ناظمه شب ، خدماتی و نگهبان ) در رابطه با شرح وظایف محوله

·          تماس با خانواده ای دانشجویان در صورت  نیاز

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل  16- 30/7 – پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی  : 2703مستقیم : 02833368997

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  - اداره  امور خوابگا هها

نام و نام خانوادگی

ناظمه حسینی مقدم امامی

شرح وظایف

1.         انجام امور پذیرش و تسویه حساب دانشجویان ساکن خوابگاهها

2.         تشکیل پرونده برای دانشجویان ساکن خوابگاه

3.        انجام امور تایپی اداره امور خوابگاهها ( نامه ها و اطلاعیه ها ،گزارشات ، آمار و .....)

4.        گزارش گیری و جمع بندی گزارشات واصله مرتبط با کلیه فعالیت های خوابگاهی از کلیه خوابگاهها جهت تهیه عملکرد واحد و ارائه به مسئول اداره امور خوابگاهها

5.        انجام امور مربوط به اطلاع رسانی  موارد خاص برای کلیه خوابگاهها

6.         جمع بندی و ارائه گزارش امور پرسنلی کارکنان شاغل در خوابگاهها

7.        جمع بندی و ارائه گزارش امور پیمانکاران خوابگاهها

8.        جانشین دبیر خانه

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14- 30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی : 2702مستقیم : 02833368997

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه -  اداره امور  خوابگاهها  – خوابگاه گلستان انقلاب

نام و نام خانوادگی

سمیه عباسی- کارشناس

شرح وظایف

- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- اجرای بخشنامه های صادره از سوی مسئولین

3- حضوربموقع و فعالانه در محل کار

4- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

5-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

6-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

7--نظارت بر امور محوله به خدمه نظافتی ,نگهبان , تاسیسات

8--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

9-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

10-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

11 -بررسی روزانه کلیه ساختمانها و اماکن عمومی و تهیه لیست غایب و سایل تاسیسات , رفاهی ,بهداشتی و……

12 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

13-گزارش تلفنی موارد اورژانسی (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره امور  خوابگاهها

14-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

15 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

16 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

17- بایگانی نامه های رسیده و درج نامه های ارسالی و.......

18- پیگیری و هماهنگی جهت انتقال لوازم  مورد نیاز خوابگاهها

19- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

20- تقسیم کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و اجرای آن

21- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

22- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

23- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

 

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14-30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی 2740مستقیم : - 02833340154

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  - اداره امور  خوابگاهها  – خوابگاه شماره 1

نام و نام خانوادگی

رقیه ابراهیمی

شرح وظایف

- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- اجرای بخشنامه های صادره از سوی مسئولین

3- حضوربموقع و فعالانه در محل کار

4- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

5-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

6-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

7--نظارت بر امور محوله به خدمه نظافتی ,نگهبان , تاسیسات

8--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

9-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

10-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

11 -بررسی روزانه کلیه ساختمانها و اماکن عمومی و تهیه لیست غایب و سایل تاسیسات , رفاهی ,بهداشتی و……

12 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

13-گزارش تلفنی موارد اورژانسی (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره امور خوابگاهها

14-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

15 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

16 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

17- بایگانی نامه های رسیده و درج نامه های ارسالی و.......

18- پیگیری و هماهنگی جهت انتقال لوازم  مورد نیاز خوابگاهها

19- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

20- تقسیم کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و اجرای آن

21- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

22- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

23- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

24- تشکیل پرونده جهت دانشجویان ساکن خوابگاه

 

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14-30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی : 2789و2788مستقیم 02833331245

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه -  اداره امور  خوابگاهها  – خوابگاه شماره 3

نام و نام خانوادگی

خانم صدیقه محمدی

شرح وظایف

- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- اجرای بخشنامه های صادره از سوی مسئولین

3- حضوربموقع و فعالانه در محل کار

4- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

5-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

6-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

7--نظارت بر امور محوله به خدمه نظافتی ,نگهبان , تاسیسات

8--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

9-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

10-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

11 -بررسی روزانه کلیه ساختمانها و اماکن عمومی و تهیه لیست غایب و سایل تاسیسات , رفاهی ,بهداشتی و……

12 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

13-گزارش تلفنی موارد اورژانسی (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره امور  خوابگاهها

14-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

15 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

16 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

17- بایگانی نامه های رسیده و درج نامه های ارسالی و.......

18- پیگیری و هماهنگی جهت انتقال لوازم  مورد نیاز خوابگاهها

19- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

20- تقسیم کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و اجرای آن

21- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

22- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

23- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

24-- تشکیل پرونده جهت دانشجویان ساکن خوابگاه

 

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14-30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی : 2794مستقیم  : 028333354612

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه -  اداره  امور خوابگاهها  – خوابگاه بوستان انقلاب

نام و نام خانوادگی

مریم کریمیان – کار شناس

شرح وظایف

- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- اجرای بخشنامه های صادره از سوی مسئولین

3- حضوربموقع و فعالانه در محل کار

4- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

5-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

6-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

7--نظارت بر امور محوله به خدمه نظافتی ,نگهبان , تاسیسات

8--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

9-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

10-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

11 -بررسی روزانه کلیه ساختمانها و اماکن عمومی و تهیه لیست غایب و سایل تاسیسات , رفاهی ,بهداشتی و……

12 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

13-گزارش تلفنی موارد اورژانسی (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره امور  خوابگاهها

14-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

15 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

16 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

17- بایگانی نامه های رسیده و درج نامه های ارسالی و.......

18- پیگیری و هماهنگی جهت انتقال لوازم مورد نیاز خوابگاهها

19- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

20- تقسیم کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و اجرای آن

21- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

22- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

23- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

24-- تشکیل پرونده جهت دانشجویان ساکن خوابگاه

 

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14-30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی : 2741مستقیم : 02833341992

 

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه  - اداره  امور خوابگاهها  – خوابگاه شماره 6

نام و نام خانوادگی

قاسم مختاری – کار شناس

شرح وظایف

- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- اجرای بخشنامه های صادره از سوی مسئولین

3- حضوربموقع و فعالانه در محل کار

4- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

5-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

6-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

7--نظارت بر امور محوله به خدمه نظافتی ,نگهبان , تاسیسات

8--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

9-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

10-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

11 -بررسی روزانه کلیه ساختمانها و اماکن عمومی و تهیه لیست غایب و سایل تاسیسات , رفاهی ,بهداشتی و……

12 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

13-گزارش تلفنی موارد اورژانسی (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره امور خوابگاهها

14-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

15 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

16 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

17- بایگانی نامه های رسیده و درج نامه های ارسالی و.......

18- پیگیری و هماهنگی جهت انتقال لوازم  مورد نیاز خوابگاهها

19- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

20- تقسیم کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و اجرای آن

21- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

22- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

23- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

24-- تشکیل پرونده جهت دانشجویان ساکن خوابگاه

 

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14-30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی : 2792مستقیم : 02833338773

 

نام واحد

اداره امور  خوابگاهها  – خوابگاه خلیج فارس

نام و نام خانوادگی

علی طلایی فر - کار شناس

شرح وظایف

- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- اجرای بخشنامه های صادره از سوی مسئولین

3- حضوربموقع و فعالانه در محل کار

4- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

5-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

6-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

7--نظارت بر امور محوله به خدمه نظافتی ,نگهبان , تاسیسات

8--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

9-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

10-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

11 -بررسی روزانه کلیه ساختمانها و اماکن عمومی و تهیه لیست غایب و سایل تاسیسات , رفاهی ,بهداشتی و……

12 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

13-گزارش تلفنی موارد اورژانس (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره خوابگاهها

14-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

15 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

16 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

17- بایگانی نامه های رسیده و درج نامه های ارسالی و.......

18- پیگیری و هماهنگی جهت انتقال لوازم  مورد نیاز خوابگاهها

19- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

20- تقسیم کار پرسنل تحت سرپرستی و نظارت و اجرای آن

21- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

22- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

23- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

24-- تشکیل پرونده جهت دانشجویان ساکن خوابگاه

 

ساعت کاری

همه روزه جز ایام تعطیل 15/14-30/7 پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی 2799 و2798 مستقیم : 02833771618

 

نام واحد

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه -  اداره  امور خوابگاهها 

نام و نام خانوادگی

ناظمه های شب : عفت درگاهی – زینب اسدی – شهرزاد ذوالقدر ( کار شناس ) – فرزانه عبدالرزاقی ( کار شناس )  – فرشته اکبری( کار شناس )  – فاطمه زر آبادی پور ( کار شناس )

شرح وظایف

1- اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های انظباطی مورد تائید اداره خوابگاهها

2- تحویل کامل شیفت کاری به مسئول شیفت بعدی

3-راهنمائی دانشجو به اتاق محل سکونت و تحویل و سایل لازم تعیین شده به وی

4-تهیه و ارائه گزارش لیست غائبین موجه و غیر موجه به مسئولین ما فوق

5--نظارت بر رعایت اصول بهداشتی خوابگاه

6-نظارت بر نحوه استفاه از امکانات رفاهی خوابگاه

7-تهیه و ارائه گزارش و مسائل جاری خوابگاه به مسئول خوابگاه

8 -همراهی مراجعین به هنگام بازدید خوابگاه

9-گزارش تلفنی موارد اورژانس (در صورت نبودن مسئول خوابگاه )به اداره خوابگاهها

10-پیگیری مسائل و مشکلات خوابگاه د رحد تعیین شده توسط مسئول خوابگاه

11 –مسئولین خوابگاه موظف است به افرادیکه رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی را نمی کنند(اعم از آرایش و پوشیدن البسه نامناسب )و افرادیکه موجب سلب آسایش عمومی میشوندو همچینین کسانیکه نظافت و بهداشت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه را رعایت نمی کنند تذکر دهدو در صورتیکه ترتیب اثر داده نشد پس از سه بار تذکر مراتب را کتبا با ذکر مورد و مشخصات  فرد خاطی به مسئول خوابگاه گزارش نمایند

12 -مسئولین خوابگاه موظف به رعایت کامل آداب و حجاب اسلامی می باشد(اعم از آرایش و پوشیدن البسه مناسب )

13- کنترل کلی ساختمان خوابگاه از نظر وسایل ایمنی ، بهداشتی و رفاهی و تاسیساتی

14- توجه و بررسی و حل مشکلات فردی دانشجویان  ( روانی ، مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و .......)

15- تعیین و ثبت تغییرات اتاق محل سکونت دانشجویان در فرم مربوطه

16- پذیرش دانشجویان با دریافت معرفی نامه کتبی صادره از اداره امور خوابگاهها

 

ساعت کاری

همه روزه ساعت 16 لغایت 8 صبح  پنج شنبه ها از ساعت 30/7 -15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم