شرح وظایف کارکنان
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
معصومه علیجانی رئیس اداره رفاه رسمی 2704
33368550
رقیه قبادیان مسئول اموربایگانی دانشجویان قراردادی 2704