شرح وظایف کارکنان

نام واحد

اداره رفاه  معاونت دانشجویی ،فرهنگی

نام و نام خانوادگی

سیده قیصرمیرحسینی – مسئول اداره

شرح وظایف

-         تنظیم قراردادهای بیمه خدمات درمانی و حوادث.

-      تنظیم اطلاعیه های وامهای ضروری ، شهریه ، ودیعه مسکن و خریدکالا و بیمه و ..... و اطلاع رسانی به دانشجویان.

-         صدور معرفی نامه دندانپزشکی برای دانشجویان متقاضی .

-         صدور نامه های خروج و مراجعت و اقامت دانشجویان غیرایرانی .

-         هماهنگی جهت  صدور اقامت اولیه دانشجویان جدیداالورود غیرایرانی .

-         دریافت  درخواستهای دانشجویان در مورد وامهای مختلف .

-         بررسی پرونده کلیه متقاضیان  وامهای دانشجویی جهت پرداخت به واجدین شرایط .

-         تکمیل و تایید فرمهای تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی دانشجویان بیمه شده .

-         صدور فرمهای بیمه حوادث جهت دریافت خسارت و رفع موانع دانشجویان حادثه دیده .

-      پیگیری مشکلات دانشجویان غیرایرانی اعم از رفاهی و مشکلات اقامتی با وزارت علوم و واحد بورس وزارت بهداشت و آموزش دانشگاه و نیروی انتظامی .

-         تهیه لیست کمک هزینه شاهد دانشجویان شاهد و جانباز و ارسال به بنیادو پیگیری تا حصول نتیجه .

-         پاسخ به کلیه نامه های دریافتی اداره رفاه .

-         انجام امور همکاران واحد رفاه در صورت عدم حضور .

-         تهیه و تایپ و تنظیم فرآیندهای اداره رفاه .

-         تهیه آمار و اطلاعات اداره رفاه و ارسال به امور اداری .

-         دریافت دستور العمل های صندوق رفاه و اجرای بموقع آنان .

-         تکمیل اطلاعات در برنامه ابزاریکپارچه سازی دانش آماری و اطلاعاتی سازمان .

-         ممهورکردن لیست های بیمه توسط اداره مربوطه و وام شهریه به مهربانک و ارسال به صندوق رفاه .

-         پیگیری اعتبارات وامها و تسهیلات اداره رفاه از طریق صندوق رفاه .

-         ارتباط و تبادل نظر با تعدادی از ادارت رفاه سایر دانشگاه ها جهت بهبود رفاهی دانشجویان .

-         شرکت در جلسات نظام مشارکت .

-         پاسخگویی به دانشجویانی که در زمینه رفاهی مشکل دارند .

-      پیگیری وامهای ودیعه مسکن دانشجویانی که تاریخ اجاره نامه به اتمام رسیده و تنظیم و ارسال نامه جهت تحویل اجاره نامه جدید.

-         هماهنگی و برنامه ریزی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود.

-         بازدید کلیه نامه های اداره رفاه و ارجاع به همکار مربوطه  .

-         جمع آوری دفترچه دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال به معاونت سلامت جهت ابطال

-      تکمیل فرم اولیه متقاضیان بیمه خدمات درمانی و تکمیل مدارک جهت صدور دفترچه بیمه و تحویل دفترچه به دانشجو .

 

ساعت کاری

هر روزه بجزء ایام تعطیل 30/7 لغایت 15/14- پنج شنبه ها 30/7 لغایت 15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی 2705– مستقیم 33368550-028

 

نام واحد

اداره رفاه معاونت دانشجویی ،فرهنگی

نام و نام خانوادگی

معصومه علیجانی – کارشناس اموردانشجویی

شرح وظایف

-         تسویه حساب با کلیه دانشجویان فارغ التحصیل و جابجایی و میهمان.

-         درخواست صدور فرم میزان بدهی فارغ التحصیلان از صندوق رفاه دانشجویان .

-         ورود اطلاعات دانشجویان در برنامه آنلاین صندوق رفاه.

-         پیگیری جهت رفع اشکال برنامه صندوق رفاه از طریق کارشناسان صندوق.

-          ثبت شماره حساب دانشجویان دریافت کننده کمک هزینه تحصیلی و مسکن و وامهای مختلف.

-      پیگری و رفع اشکال پرونده دانشجویان جهت صدور تسویه از طریق آموزش دانشگاه و یا سایر دانشگاه های علوم پزشکی.

-      انجام امور فارغ التحصیلان مشمول جهت موکول بدهی به بعداز خدمت سربازی و یا صدور فیش بعدازاتمام خدمت.

-      ثبت اطلاعات تعهدمحضری دانشجویان در پرونده آنلاین صندوق رفاه و اسکن اصل تعهد در برنامه مذکور جهت رویت صندوق رفاه.

-         ورود اطلاعات اسامی ساکنین خوابگاه در پرونده آنلاین صندوق رفاه.

-         تهیه لیست کمک هزینه تحصیلی و مسکن.

-      وروداطلاعات و تهیه لیست وام ضروری و ودیعه مسکن و تبصره دو و خرید کالاوبیمه دانشجویان جهت ارسال به صندوق رفاه.

-      مراجعه به اداره گذرنامه جهت تحویل پاسپورت ومدارک جهت صدور اقامت و خروج ومراجعت دانشجویان غیرایرانی و تحویل پاسپورت پس از صدور.  

ساعت کاری

هر روزه بجزء ایام تعطیل 30/7 لغایت 15/14- پنج شنبه ها 30/7 لغایت 15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی 2704– مستقیم 33368550-028

 

نام واحد

اداره رفاه معاونت دانشجویی ،فرهنگی

نام و نام خانوادگی

رقیه قبادیان – مسئول اموربایگانی دانشجویان

شرح وظایف

-         ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و انتقالی و جابجایی و میهمان معرفی به اداره خوابگاه و تغذیه .

-         دریافت تعهدنامه و مدارک کلیه دانشجویان (کپی شناسنامه، عکس، کپی کارت ملی و ...).

-         انجام امور آمار دانشجویان .

-         تشکیل پرونده دانشجویان و بایگانی و ورود اطلاعات در رایانه .

-         تایپ تعدادی از نامه های اداره رفاه.

-         کاربر صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت برنامه های آنلاین جهت تهیه لیست های مختلف به خصوص در مواقع ضروری .

-         تشکیل پرونده های راکد برای دانشجویان فارغ التحصیل .

-         گرفتن آمارواطلاعات دانشجویان ازطریق برنامه سما .

 

ساعت کاری

هر روزه بجزء ایام تعطیل 30/7 لغایت 15/14- پنج شنبه ها 30/7 لغایت 15/13

شماره تماس داخلی و مستقیم

داخلی 2704– مستقیم 33368550-028