شرح وظایف کارکنان واحد
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
حمیده برجی خانی رئیس امور عمومی -
کارگزین
رسمی 2709
-
33354611
شهربانو میرآبی دبیرخانه رسمی 2706
اصغر بهرامی کارشناس امور قراردادها پیمانی 2728
-

33362868
محمد حسین آقاسی کارپرداز رسمی 2728
-
33362868
محمود جلوخانی کارپرداز قراردادی 2728
-
33362868
رضا علی محمدی دبیر شورای انضباطی رسمی 2727
خدیجه صدیقی مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی رسمی 2727
شمسی زاهد پور مسئول دفتر معاونت قراردادی 2700
رسول میرزایی خدمتگزار قراردادی 2730
ابوطالب صمدی خدمتگزار قراردادی 2730
محمدرضا نیکونسب نامه رسان قراردادی 2708
رضا نجفی کارشناس IT شرکتی 2708