شرح وظایف کارمندان تربیت بدنی
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
مریم خوئینی ها رئیس اداره تربیت بدنی رسمی 2714
محمدقائم جهان کارشناس تربیت بدنی پیمانی 2715
ابوطالب رشوند سرایدار قراردادی 2716
عقیل کیانی خدمات قراردادی 2716
مرضیه نوروزی خدمات قراردادی -