شرح وظایف کارکنان واحد
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
سید ممتاز حسینی رئیس اداره قرآن و عترت رسمی 2720
-
33356022
محسن خلیلی کارشناس واحد قرآن قراردادی 2720
-
33356022