شرح وظایف کارکنان واحد
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
رامش حسین زاده روانشناس رسمی 2712
علی امیری روانشناس رسمی 2713
خدیجه بیانی مددکار اجتماعی رسمی 2713
کبری نوروزی روانشناس رسمی 2712
فاطمه خانه زرین روانشناس طرحی 2712
محمد طاها یعقوبی روانشناس قراردادی 2712