شرح وظایف کارکنان واحد
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
رامش حسین زاده روانشناس رسمی 2712
علی امیری روانشناس رسمی 2713
خدیجه بیانی مددکار اجتماعی رسمی 2713
کبری نوروزی روانشناس رسمی 2712
فاطمه خانه زرین روانشناس طرحی 2712

 

نام واحد

اداره مشاوره

نام و نام خانوادگی

فاطمه خانه زرین– متصدی امور دفتری

شرح وظایف

تعین نوبت جهت مراجعین و پاسخ به تلفن­ها و ... بایگانی پرونده­ها – تایپ نامه­ها – انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره

ساعت کاری

همه روزه به جزء ایام تعطیل – 15/14- 30/7

شماره تماس

3360901 ( 0281 ) - داخلی 2712